Orędzie na Adwent 2018 r. Pierwszego Biskupa Kościoła

 

 

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”

                                                                                                      (Iz 7, 13-14)

Siostry i Bracia w Chrystusie

Liturgią dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy jeden z najpiękniejszych okresów w roku liturgicznym, jakim jest czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana – czas Adwentu. Pragnę oświecić ścieżki Waszego życia światłem i nadzieją płynącą z tego cudownego przesłania.

Oto bowiem za cztery tygodnie, w radosnym „gloria in excelsis Deo”, objawi się światu, żywa i prawdziwa Miłość, Jezus Chrystus, którego narodzenia oczekiwał świat cały, którego nadejście przepowiadali Prorocy. Słyszymy dzisiaj ze stołu Słowa Bożego, jak już sześć wieków przed narodzeniem Chrystusa prorok Jeremiasz przepowiedział Jego przyjście na świat. Dzięki wywodzącemu się z rodu Dawida Mesjaszowi Panu,  pokolenie Judy dostąpić miało zbawienia a sama Jerozolima miała się cieszyć łaską Bożego pokoju, zaś lud w Niego wierzący będzie postępował według zasad Bożego prawa i Bożej sprawiedliwości. To właśnie te przepowiadane przez proroka Jeremiasza i wielu innych proroków, błogosławione dla rodzaju ludzkiego czasy, ziściły się wtedy, kiedy „nastała pełnia czasu”, kiedy Archanioł Gabriel zwiastował Pannie Maryi , że z Ducha Świętego pocznie i porodzi Syna, któremu nada imię Jezus.

Wtedy Bóg zesłał zrodzonego z Dziewicy Maryi swego Jednorodzonego Syna

                                                                                                                            ( Ga 4,4)

W tym niezwykłym cudzie, jakim było nadejście Syna Bożego,  wypełnił się dla rodzaju ludzkiego,  trwający tysiące lat czas adwentu- czas oczekiwania na przyjście Mesjasza Pana, na przyjście Dziecięcia Jezus.

 

Siostry i Bracia

Stając przy Chrystusowym ołtarzu, ponad dwa tysiące lat później od tego błogosławionego wydarzenia, zadajemy sobie pytanie dotyczące tej odwiecznej  tajemnicy .

Wraz ze zwiastowaniem anielskim, wraz z „fiat’ wypowiedzianym przez Maryję, na świat wylała się Boża miłość a oczekiwanie na przyjście Mesjasza Pana w Osobie Syna Bożego – Dziecięcia Jezus a po jego wypełnieniu się, przerodziło się w nową formę Adwentu. Jest nią oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa które nastąpi, kiedy „wypełnią się czasy i  będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów  bezradnych wobec szumu morza i nawałnicy(…)w czasach kiedy ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą” ( Łk 21, 26-28).

Adwent, którego święty czas dzisiaj rozpoczynamy, przypomina więc nam nie tylko o tym wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat, przepowiadanemu przez licznych proroków ale uwrażliwia nasze chrześcijańskie myślenie o nieuchronnym spotkaniu z Jezusem, który nadejdzie na końcu czasów, jako miłosierny Sędzia, Bóg wszelkiego stworzenia aby oddzielić dobrych od złych i zapoczątkować wieczne Królestwo zbawionych.

Adwent jest więc czasem i stanem oczekiwania na Boga, Boga który nadchodzi, by napełnić serca oczekujących na Niego swoją miłością.

To również czas ludzkiej tęsknoty, którą tak pięknie oddaje starochrześcijańska antyfona „Marana Tha – przyjdź Jezu Panie” – sięgająca czasów Apostolskich.  Tęsknota ta,  tak często staje się motorem dla wzrostu miłości Boga i bliźnich, czego wyraz dajemy w naszym życiu religijnym i  duchowym.

Tęskniąc za Bogiem, tęskniąc za naszymi bliskimi, którzy żyją już w wiecznym zjednoczeniu w chwale nieba, rozbudzamy naszą miłość.

Niech czas tegorocznego Adwentu stanie się również czasem, w którym w sposób szczególny będziemy pamiętali o miłości do Boga. Jednak nie tylko werbalnie, deklaratywnie, ale nade wszystko w naszym codziennym świadectwie życia. Miłość do Boga najlepiej wyrażamy ukazując ją poprzez pryzmat naszego stosunku do bliźnich. Starajmy się by odmienić nasze życie na tyle, aby nadchodzący w tajemnicy swego narodzenia Jezus Chrystus, spotkał nas przepełnionych miłością i wzajemną życzliwością do siebie nawzajem. Niech więc znikną z naszych rodzin kłótnie i spory. Niech czas adwentowych rekolekcji i dni skupienia stanie się piękną okazją do podania ręki bliźnim, z którymi dzieli nas przepaść nieporozumień zawodowych, społecznych i politycznych.

Siostry i Bracia

Starajmy się pomagać innym nie tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia ale pamiętajmy o biednych i potrzebujących każdego dnia. Niech to będzie skarbem i trwałą wartością, która zrodzi dzięki przeżywanemu w tym roku świętemu Adwentowi. Pomóż proszącemu o pomoc przechodniowi, człowiekowi zagubionemu, czasami wyglądającemu inaczej niż Ty.

W jego sercu mieszka również Bóg.

Szukasz i tęsknisz za Bogiem a przecież On każdego dnia przychodzi do ciebie na wyciągnięcie twojej ręki. Przychodzi, jako głodny któremu możesz dać jeść, jako spragniony byś mógł dać Mu pić, stoi u drzwi twojej duszy jako przybysz byś mógł Go ugościć. Przychodzi, jako zziębnięty i niezaopiekowany nagi uchodźca, szukający pokoju i spokoju w twoim sąsiedztwie byś mógł okazać Mu swoje miłosierdzie i Go odziać. Przychodzi wśród chorych i uwięzionych w swym cierpieniu byś mógł okazać Mu swoją szczerą i bezinteresowną miłość.

Niech ten święty czas Adwentu odmieni nasze serca, skruszy lody obojętności i sprawi abyśmy wraz z Pasterzami z Betlejem mogli już za cztery tygodnie witać nowo narodzone Dziecię Jezus, a kiedyś u kresu, kiedy czas się wypełni, mogli Go spotkać oczekującego na nas u bram Królestwa Niebieskiego.

Siostry i Bracia

Życzę Wam na początku tegorocznego Adwentu utrwalania w Waszych sercach prawdziwie adwentowej postawy. Wiernego i wytrwałego przenikania całego Waszego życia cnotami wiary, nadziei i miłości, dzięki którym, gdy ostatecznie przyjdzie Pan, będziemy mogli przywitać Go z ufnością zwracając się do Boga pełnym wewnętrznego ciepła słowem: „Marana Tha – przyjdź Panie Jezu”!

Tym tegorocznym adwentowym życzeniom towarzyszy moja serdeczna modlitwa w Waszych intencjach  i pasterskie błogosławieństwo.

Biskup Adam Rosiek

Pierwszy Biskup Kościoła

Adwent , 2018 A.D.

 

Zarządzenie Kurii Biskupiej

Orędzie należy przeczytać na wszystkich Mszach świętych w kaplicach w Polsce w I Niedzielę Adwentu – 02 grudnia 2018 r.