Orędzie Wielkanocne 2018

 

Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja.( Victime paschali laudes z XII w.)

Siostry i Bracia w Chrystusie Zmartwychwstałym

 

Słowami pięknego hymnu, wysławiającego zmartwychwstałego Pana,  zwracam się do Was w niedzielny poranek wielkanocny. Niech Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstały, przepełnia nadzieją nasze dusze i odmieni nasze doczesne życie . Specjalnego znaczenia nabierają dzisiaj słowa pozdrowienia, którym kapłan rozpoczyna wielkanocną  świętą liturgię : łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi.

Pragniemy, w tym świątecznym czasie, wznieść swoje myśli ku Bogu w pobożnym rozważaniu niepojętej ludzkim umysłem, tajemnicy zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tajemnicy, której zrozumienie wymaga pomocy łaski Bożej i takiej nadzwyczajnej interwencji Boskiej,  jakiej doświadczyli apostołowie. Bez Bożej łaski nikt z nas nie jest w stanie pojąć, czym jest ten jedyny niezwykły cud, którego dokonał Syn Boży, powstając z martwych i przybierając uwielbione ciało.

Zlęknieni apostołowie nie od razu wierzą słowom świętych Niewiast, które przyniosły im przekazaną przez Anioła dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Pana.  Piotr i Jan pełni obaw i wątpliwości podejmują jednak wysiłek sprawdzenia tego co oznajmiły Niewiasty. Nie do końca rozumieli znaczenie słów : Pan zmartwychwstał.   Jak odkrywamy na kartach Pisma Świętego również nie od razu rozpoznają w pojawiającym się Jezusie swego Mistrza i Mesjasza.

Ludzkie postrzeganie nie pozwala im przebrnąć bariery zmysłów. Mają wątpliwości czy to rzeczywiście żyjący w uwielbionym ciele Pan czy może ból po Jego utracie powoduje ,że widzą zjawę .  Jezus dokonuje kolejnego cudu ukazując im moc swego uwielbionego ciała, które nie zna granic ani ograniczeń cielesności . Dla którego nie ma już żadnych przeszkód , stąd :  „ wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”.  Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!  Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.(J 20,19-23)

To wiara w zmartwychwstanie rodzi wiarę i nadzieję na spotkanie z Bogiem w Królestwie Niebieskim ale nade wszystko daje człowiekowi szansę otwarcia się na Ducha Świętego, który poprzez swe dary prawdziwie odmienia los każdego kogo dotknie.

Wyłącznie wiara w zmartwychwstanie staje się fundamentem przepowiadania i świadectwa o Dobrej Nowinie .

Wiara w zmartwychwstania jest również wyłącznym źródłem tego co Apostoł Jan określił słowami : „ uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana” . Wiara w zmartwychwstałego stała się powodem Bożego pokoju , który zamieszkał w sercach Apostołów. Na niej zbudowanej na łasce Bożej rozpoczęli swą misję apostolską oddając swoje życie dla Jezusa Chrystusa.

A dzisiaj , czym dla nas jest cud i tajemnica zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa ? Czy jest tylko pamiątką pewnego faktu religijnego , którego echo odnajdujemy również w pogańskich historycznych pismach mających stanowić dodatkowe poświadczenie faktu istnienia Jezusa jako osoby historycznej? Czy dla ciebie jest tajemnica mego zmartwychwstania , zdaje się pytać każdego dnia zmartwychwstały Pan stojący w uwielbionym ciele w kaplicach i świątyniach całego świata. Bez wiary w zmartwychwstanie „daremne byłoby nasze nauczanie i próżna byłaby nasza wiara (1Kor15,14). Przypomina nam o tym święty Paweł – Apostoł Narodów.

W zmartwychwstaniu naszego Pana, którego pamiątkę dzisiaj przeżywamy wraz z całym Kościołem,  zawiera się również rozwiązanie problemu , jakim stał się dramat krzyża. Sam bowiem krzyż jako narzędzie męki i miejsce śmierci Chrystusa nie mógł wyjaśnić istoty wiary chrześcijańskiej.

Gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, krzyż stałby się wyłącznie miejscem tragedii Jezusa oraz oznaką bezsensowności ofiary. To właśnie zmartwychwstanie Pana przynosi pełnię rozwiązania zbawczej tajemnicy , która wypełnia się w radosnej nowinie wypowiedzianej ustami anioła  „nie ma go tu , on zmartwychwstał”.

Niech ta świadomość i łaska Boża, która w szczególnych zdrojach spływa na każdego z nas w poranek wielkanocny,  zrodzą w nas tak mocną wiarę, dzięki której będziemy w stanie żyć Bogiem każdego dnia naszego życia. Słowa : Chrystus zmartwychwstał niech staną się orzeźwiającym zdrojem dodając nam siły w codziennych zmaganiach o wieczne zbawienie.

Niech zmartwychwstały Jezus napełni również i nas tą samą radością , którą stała się udziałem apostołów . Na pobożne przeżywanie radosnych tajemnic zmartwychwstania niech swego błogosławieństwa udzieli nam Bóg w Trójcy Jedyny .

 

 

Biskup Adam Rosiek

 

Wielkanoc 2018